Max. Båtstørrelse, lengde i meter/fot

Publisert: 14.02.2019


Max Båtstørrelse, lengde.pdf

Havnereglementet av 15.06.2015

Publisert: 02.05.2017


Les mer

Vedtekter for Ramseklo båtforening

Publisert: 24.06.2012

Vedtatt på årsmøte 23. juni 2012.

§ 1. RAMSEKLO BÅTFORENING (RB) er organisert som forening og har til formål å utvikle og drive småbåthavn på vegne av medlemmene. Havna, med tilhørende eiendom (gr. nr. 66,  br. nr.  504 ”Båthavna”) ligger i Slevik, Fredrikstad kommune.

 

§ 2. MEDLEMMENE har rett til å ha sin båt i anlegget, sommer som vinter. RBs vedtekter, havnereglement og bestemmelser, vedtatt av årsmøte,  skal overhodes – brudd/mislighold kan, etter skriftlig varsel, føre til ekskludering. Medlemmene plikter videre å påta seg styreverv.

 

§ 3. ÅRSMØTE avholdes i sommersesongen. Her velges styret og de økonomiske rammer for driften vedtas.  Dagsorden: Årsberetning, Regnskap, Styrets planer, Innkommende forslag, Budsjett og Valg. Forslag til endring i Vedtekter og Havnereglement skal være med i innkallingen.

Møtereferat sendes medlemmene – bemerkning/godkjenning behandles på neste års årsmøte.

 

§ 4. RB’s STYRE består av 6 medlemmer - formann, kasserer, sekretær, 2 havnesjefer og vaktsjef. Disse velges for 2 år av gangen – ½-part på hvert årsmøte. På samme premisser velger årsmøtet revisor og 2 medlemmer til valgkomité. Alternativt velges de 2 sist avgåtte styre- medlemmer og sist avgåtte formann til valgkomité.

 

§ 5. OPPGAVER: Styret forhandler på medlemmenes vegne om utvikling av havna, planlegger og igangsetter båthavnens anlegg, forestår driften av brygger, parkeringsplass, samt andre anlegg som er vedtatt på årsmøtet. Utgiftene må holdes innen den ramme som er bestemt av årsmøtet To av styrets medlemmer må undertegne økonomiske transaksjoner, og minst en av disse skal ha prokura. Formann og kasserer har prokura, og formannen, eller den denne bemyndiger, fungerer som daglig leder.

 

§ 6. INNSKUDSBEVIS: RB ble etablert i 1968 (som Skjellumfjellets Bryggeforening) og innskudd kr 4000,- pr båtplass, er innbetalt i sin helhet. Plassnummer med bredde er registrert i medlemsregister og det er 1 – en båt pr. innskuddsbevis (brygge- og opplagsplass). Innskuddsbevis med båtplass kan ikke pantsettes, og medlemmene hefter for innskuddet, båtplassverdi og årskontingent. Det er ingen forrentning på beløpene, og ved utmelding/- ekskludering går innskuddsbeviset tilbake til foreningen – avregning blir foretatt ved videresalg.

 

§ 7. ÅRSKONTINGENTEN som følger kalenderåret, går til drift og vedlikehold av havna og fastsettes av årsmøtet. Eventuelt overskudd avsettes til uforutsette utgifter og større vedlikehold. Årsmøtet vedtar ekstraordinært innskudd til utvikling av havna, anleggsutgifter etc. Den som ikke betaler påløpende krav (herunder fastsattegebyr) innen utgangen av samme år, kan fratas medlemskap og båtplass.

 

§ 8. LEIE/SALG: Medlemmer kan leie bort sin plass, men må underrette styret. Forsikring må bekreftes. Benytt styrets skjema til dette bruk.

Hvis båtplass selges uten i forbindelse med eierskifteforhold nevnt i §9, har foreningen forkjøpsrett.

 

§ 9. FORKJØPSRETT kan ikke gjøres gjeldende når innskuddsbevis/båtplass går over i forbindelse med erverv av eiendomsrett til hytte/bolig eller ved overføring av innskuddsbevis til ektemake, til innskuddserveres eller ektemakes slektninger i rett opp- og nedstigende linje, til søsken, til fosterbarn. Heller ikke om innskuddsbeviset går over på skifte ved arvefall eller seperasjon/skilsmisse. Foreningen har i andre tilfeller forkjøpsrett til markedspris uansett ervervsmåte ved overdragelsen.

Årsmøtet kan vedta retningslinjer for å ivareta enkeltmedlemmers interesser.

Ved eierskifte skal innskuddsbevis sendes styret for godkjennelse, påtegning av ny eier, samt styrets signatur. Transaksjonsavgift ilegges med beløp fastsatt av årsmøtet. Utestående fordringer som: Ikke innbetalt kontingent, ikke utført dugnad, vakt etc. følger båtplass

 

§ 10. OPPLØSNING: Dersom årsmøtet finner å ville oppløse RB skal aktiva føres videre til ny forening eller til tilsvarende selskap(er) som vil ivareta medlemmenes interesser.

 


OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer